Általános szállítási feltételek

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

,mely vonatkozik mindazon ügyletekre, amelynek során a Moltech AH Kft. ( Röszke, II. kerület 107. ) árut értékesít, szolgáltatást végez, és az ügyletre a felek által írásban megkötött szerződéssel nem ellentétes. ( Írásbeli szerződésnek minősül a postán, faxon, e-mail-en, személyesen írásban átadott megrendelés, és ennek postán, faxon, e-mail-en, személyesen írásban átadott visszaigazolása ).

Amennyiben felek az ügyletre írásban szerződést kötöttek, úgy az Általános Szállítási Feltételek ( továbbiakban: ÁSZF ) csak annyiban érvényes, amennyiben a felek a szerződésben eltérően nem szabályozták. Mindazokra a kérdésekre, amelyeket a felek az ÁSZF-től eltérően szabályoztak, az írásbeli szerződést kell irányadónak tekinteni. A szerződésben nem szabályozott kérdésekre az ÁSZF, a Ptk. és az egyéb jogszabályok az irányadóak.

1. A szállítási szerződés létrejötte

A Moltech AH Kft. a termékismertetőiben és prospektusaiban megadott ajánlataihoz az ár, a mennyiség, a szállítási határidők és a szállítási lehetőségek vonatkozásában nincs kötve, azok feltételei a Moltech AH Kft. beszállítóinak szállítási feltételeiben bekövetkező változások alapján módosulhatnak.

Vevő az igényelni kívánt terméket vagy szolgáltatást írásban - fax, levél vagy e- mail útján -, továbbá szóban, telefonon, vagy un. web shopon keresztül rendelheti meg. A Moltech AH Kft. bizonyos megrendelések esetén kérheti a Vevőtől, hogy a szóban vagy telefon útján, illetőleg elektronikus módon tett megrendelését írásban, cégszerűen aláírva erősítse meg. Azokat a személyeket, akik a megrendelést leadják, a Moltech AH Kft. úgy tekinti, hogy ebben a körben a vevőt, megrendelőt teljes jogkörrel képviseli. A jogszerű képviseletért a megrendelő személy szavatol.

A szerződés a Moltech AH Kft. és a Vevő között a Vevő által tett megrendelése írásban vagy elektronikus levélben történő visszaigazolásával, a visszaigazolásban megjelölt tartalommal jön létre.

A Moltech AH Kft. jogosult a létrejött szerződéstől egyoldalúan elállni, amennyiben a Vevő hitel- illetőleg fizetőképességét megkérdőjelező tények merülnek fel, így különösen, ha Vevő ellen csőd- vagy felszámolási eljárás megindítására került sor.

A vevő a létrejött szerződéstől csak szerződésszegés esetén állhat el kivéve, ha a megrendelés és elfogadása, visszaigazolása távollévők között történt. Ebben az esetben a vevő a megrendelés teljesítését követő nyolc munkanapon belül elállhat.

2. Teljesítési határidő

A Moltech AH Kft. az elő- és részszállítás jogát fenntartja minden egyes szerződése tekintetében. Elő- illetőleg részszállítás esetén a szállítás arányában köteles a Vevő a vételárat megfizetni.

A szállítási határidő - amennyiben a felek írásban eltérően nem állapodtak meg - a megrendeléstől számított maximum 60 nap. Az ajánlati kötöttség ideje a megrendeléstől számított 15 nap.

3. Átadás-átvétel, minőségi, mennyiségi kifogások

Az átadás-átvételre - eltérő megállapodás hiányában - a Moltech AH Kft. mindenkori telephelyén kerül sor. Moltech AH Kft. a termék átvételével megbízott személyt a Vevő e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.

Vevő köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett terméket összevetni a számlán szereplővel és az esetleges eltéréseket a Moltech AH Kft.-vel közölni. Felek az átadás-átvételt követően, amennyiben a Vevő nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket tekinti hiánytalanul átadottnak.

Vevő az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák ( rejtett hiba ) miatt élhet minőségi kifogással a termékre vonatkozó kötelező jótállási időn belül. Rejtett hiba esetén a Moltech AH Kft. az anyagot bevizsgálja a tekintetben, hogy az minőségileg megfelel-e a gyártó által írt minőségi követelményeknek. A termék feldolgozása, átalakítása, megmunkálása, vagy bármely más módon való felhasználása esetén a Moltech AH Kft. kizárólag abban az esetben tartozik felelősséggel, ha a termék az átadás-átvétel pillanatában nem felelt meg a gyártója által írt műszaki feltételeknek.

A szállított termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén a Vevő nem jogosult a termék átvételét - illetőleg ugyanezen az alapon - a termék ellenértékének kifizetését megtagadni.

4. Árak és fizetési feltételek

A Moltech AH Kft. által kibocsátott árlistákban és egyéb kiadványokban feltüntetett árak csak tájékoztató jellegűek.

Az átvett termék vagy nyújtott szolgáltatás ellenértéke az erről szóló számlában megjelölt időpontban esedékes. A számla kiegyenlítésére a számlában megjelölt fizetési módon kerül sor. A számla egy részére vonatkozó kifogás a számla kifogással nem érintett részei kifizetésének megtagadására nem jogosítja a Vevőt. A Moltech AH Kft. a számla kiállítására - ha a felek másként nem rendelkeznek - a termék átadás-átvételkor illetőleg a szolgáltatás nyújtásakor jogosult. Amennyiben a Vevő az ellenértéket átutalással egyenlíti ki, úgy a felek a fizetést az ellenérték Moltech AH Kft. bankszámláján való jóváírással tekintik teljesítettnek.

A Moltech AH Kft. jogosult a Vevő részére az értesítés ellenére határidőben át nem vett termék értékéről számlát kiállítani és azt a Vevő részére megküldeni, aki azt az átvétel mulasztása ellenére is köteles a számlában megjelölt időpontig kiegyenlíteni.

Az ellenérték részletekben történő teljesítése kizárólag a Moltech AH Kft. külön írásos hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Fizetési késedelem esetén, a késedelem idejére a Moltech AH Kft. késedelmi kamat felszámítására jogosult.

A fizetési feltételek megsértése esetén Moltech AH Kft. jogosult a Vevőnek az esetlegesen nyújtott fizetési kedvezményeket egyoldalúan visszavonni és a Vevővel szemben fennálló valamennyi követelését esedékessé tenni. Jogosult továbbá a szerződéstől egyoldalúan elállni és a szerződésszegésből eredő kárát Vevővel szemben érvényesíteni.

5. A tulajdonjog fenntartása

A szerződés tárgyát képező termék a Moltech AH Kft. tulajdonát képezi a termék ellenértékének teljes kiegyenlítéséig.

Amennyiben a Moltech AH Kft. tulajdonát képező terméket a Vevő, vagy a Vevő utasítására bármely harmadik személy más dolgokkal összekapcsolja, feldolgozza, egyesíti vagy összekeveri, úgy a Moltech AH Kft. az így létrejött dolgokon tulajdonjogot minden rendelkezés nélkül szerez olyan arányban, ahogy a még ki nem egyenlített termék értéke a létrejött dolgok értékéhez aránylik.

6. Felelősség

Amennyiben a Felek közti megállapodás másként nem rendelkezik, a Moltech AH Kft. nem felel olyan károkért, amelyek nem közvetlenül a teljesítésből erednek, így különösen nem felel elmaradt haszonért, vagy a Vevőt esetlegesen ért nem vagyoni károkért.

A Moltech AH Kft. prospektusaiban, katalógusaiban és egyéb írásos anyagaiban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok írásos ajánlati felhívásnak nem minősülnek, azok tartalmáért a Moltech AH Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

A Moltech AH Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a termék a Vevő saját céljaira felhasználható-e. Vevő köteles megvizsgálni azt, hogy a termék a saját felhasználási céljaira megfelelő-e.

7. Záró rendelkezések

Moltech AH Kft. az ÁSZF-t a vevők számára a Moltech AH Kft. mindenkori kereskedelmi egységeiben, továbbá a társaság weblapján teszi közzé.

A Moltech AH Kft. az ÁSZF esetleges módosításait a társaság weblapján ugyancsak közzéteszi. A módosult rendelkezéseket a közzététel időpontját követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazza.

A Vevő bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és betartja.

Amennyiben a Moltech AH Kft. és a Vevő között az ÁSZF alapján történt teljesítéséből eredően jogvita keletkeznék, úgy a Felek alávetik magukat ( hatáskörtől függően ) a Szeged Városi Bíróság vagy a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezések tekintetében a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai az alkalmazandók.

Jelen ÁSZF 2008. március 01. napján lép hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében kell alkalmazni.

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!
pályázat

A Moltech Kft. jövedelemtermelő képességének erősítése IKT megoldások alkalmazásával. A projekt a GOP-2.2.3-08-2008-0306 pályázaton nyert forrásból, az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg.