Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Termékek Menü
+36 62 57-30-57
Ön itt jár: > Kezdőlap >

ÁSZF

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

www.moltech.hu

hatályos: 2018. január 15. napjától

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya MOLTECH AH Anyagmozgatás- és Hajtástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (6758 Röszke II. ker. 107.), mint Eladó részére a www.moltech.hu weboldalon leadott megrendelésekre, és ezen megrendelések alapján teljesített adásvételi szerződésekre terjed ki.

 

Az Eladó adatai:

Név: MOLTECH AH Anyagmozgatás- és Hajtástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6758 Röszke II. ker. 107.

Cégjegyzékszám: 06-09-004297

Statisztikai számjel: 11393724-2899-113-06

Adószám: 11393724-2-06

E-mail cím: info@moltech.hu

Telefonszám:+36 62 57-30-57

 

A Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: MediaCenter Hungary Kft

Székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6

Elérhetőség: +36 76 575023

 

I. PREAMBULUM

 

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MOLTECH AH Anyagmozgatás- és Hajtástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (6758 Röszke II. ker. 107.) által üzemeltetett www.webshop.moltech.hu weboldalon (továbbiakban: Honlap) elérhető webáruház használatának feltételeit rögzíti az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26) Korm. rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

 

 1. A jelen ÁSZF a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban szabályozza a Vevő és az Eladó jogait és kötelezettségeit, a közöttük létrejövő szerződés feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

 

 1. A Vevő  a megrendelés véglegesítése előtt köteles megismerni az ÁSZF rendelkezéseit. A Honlapon keresztül történő vásárlással a Vevő elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit, mely a Felek között létrejövő szerződés részét képezi.

 

 1. Jelen ÁSZF valamennyi szerződésre, megrendelésre irányadó, kivéve, ha a szerződő felek írásban ettől eltérően állapodnak meg.

 

 1. Az ÁSZF a közzétételének napján lép hatályba és visszavonásig hatályos. A honlap használatának megkezdésével valamennyi Felhasználó elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit.

 

 1. Az Üzemeltető jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, melyet köteles közzétenni a Honlapon. A módosítás a közzététel napját követő napon lép hatályba. A Honlap használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

 

 1. Az Általános Szerződési Feltételekben szereplő meghatározások:   

 

 • ÁSZF: Általános Szerződési Feltételek
 • Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
 • Honlap: www.webshop.moltech.hu
 • Szerződés: Az Eladó és Vevő között a Honlapon kezdeményezett megrendelés foganatosítása útján létrejövő adásvételi szerződés
 • Távollévők között létrejött szerződés: azon szerződések, amelyeket fogyasztó és vállalkozás köt egymással termék, illetve szolgáltatás értékesítésére a vállalkozás által működtetett távértékesítési rendszer keretében oly módon, hogy a szerződés megkötése érdekében a vállalkozás kizárólag távközlő eszközt alkalmaz.

 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

 

 1. A Vevő a Honlap “VÁSÁRLÁS MENETE” menüpontjában foglaltak szerint vásárolhatja meg az Eladó által vásárlásra kínált termékeket akként, hogy  a megrendelését a Honlapon keresztül leadja az Eladónak, aki az adásvétel tárgyát a visszaigazolásban szereplő feltételekkel köteles a Vevőnek átadni. A Vevő köteles az adásvétel tárgyát az Eladótól a megjelölt határidőben átvenni, valamint annak vételárát az Eladó részére megfizetni.

 

 1. A Felek között létrejövő Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azokat az Eladó nem iktatja.

 

 1. Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés nyelve a magyar. A webáruházban feltüntetett árak nettó árak, forintban értendők, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák és nem tartalmazzák a szállítási költséget. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.

 

 1. Amennyiben az ÁSZF érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezést tartalmaz, az nem eredményezi a teljes okirat érvénytelenségét. Az érvénytelen vagy hatálytalan kikötés helyett az ASZF I/1. pontjában megjelölt jogszabályok rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

 

 1. Az Eladó nem fogadott el a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexet.

 

 1. A honlapon keresztül megvásárolható termékekről, azok lényeges tulajdonságairól az Eladó az egyes termékek mellett feltüntetett leírásokban ad tájékoztatást. A termékek mellett  elhelyezett képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak.

 

 1. A Vevőnek a megrendelés során, de a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van a bevitt vásárláshoz szükséges adatok módosítására, a "VÁSÁRLÁS MENETE” menüpontban feltüntetettek szerint. Ennek megfelelően a Vevő felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, tekintettel arra, hogy a Vevő által megadott adatok alapján kerül kiállításra a számla, valamint előállításra és/vagy szállításra a termék. A Vevő a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult a Vevő hibás adatbeviteléből, az esetlegesen nem pontosan megadott adatokból eredő minden kárának és költségének a Vevővel való megtéríttetésére. Az Eladó a Vevő által nem megfelelően megadott adatok alapján eszközölt teljesítésért a felelősségét kizárja. A Vevő által rosszul megadott e-mail cím vagy a tárhelyének telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezi, mely akadályát képezi a Felek közötti szerződés létrejöttének.

 

 1. Eljárás hibás ár esetén:

Amennyiben elírás vagy tévedés miatt hibás áron kerül feltüntetésre a termék a Honlapon, ezen hibás áron eszközölt megrendelést az Eladó nem fogadja el, nem köteles a terméket hibásan feltüntetett áron értékesíteni. Az elírás vagy tévedés következtében feltüntetett hibás áron történő Vevői ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés a Felek között.

 

Amennyiben a Vevő hibásan feltüntetett áron szereplő termék vásárlására tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ezen automatikus visszaigazolás azonban nem minősül az Eladó részéről ajánlat elfogadásának. Ilyen esetben az Eladó megbízottja felveszi a Vevővel a kapcsolatot elektronikus úton, és tájékoztatja a termék valós vételáráról, ezzel egyidejűleg felajánlja a valós vételáron történő értékesítést a Vevő részére.

 

Amennyiben a Vevő nem kívánja a terméket a valós vételáron megvásárolni, a Felek között a szerződés nem jön létre.

 

 1. Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap.

 

Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést az Eladó minden esetben e-mail útján jelzi. Jelen ÁSZF elfogadásával a Vevő tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

 

 1. Megrendelés visszautasítása

Amennyiben a Honlapon feltüntetett valamely termék gyártása, vagy az Eladó beszerzési forrása megszűnt, és ennek következtében az Eladó a terméket a Vevő által eszközölt megrendelés ellenére nem tudja produkálni, az Eladó fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy egészben.

 

Részben történő visszautasítás esetén a Vevő kifejezett hozzájárulása esetén jogosult az Eladó részben történő teljesítésre.

 

A Vevő előteljesítése esetén a visszautasítás közlésétől számított 5 munkanapon belül a teljesített vételár vagy vételárrész a Vevő javára visszafizetésre kerül.

 

 

III. PANASZKEZELÉS, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

 

 1. A Vevő a termékekkel illetve az Eladó tevékenységével összefüggésben felmerült kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

                  

                   MOLTECH AH Anyagmozgatás- és Hajtástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

                   Ügyfélszolgálati Iroda: 6758 Röszke II. ker. 107.

                   Nyitvatartás: H-P: 08:00-16:00 óra között

                                      Szombaton, vasárnap, munkaszüneti és ünnepnapokon: ZÁRVA

                   Levelezési cím: 6758 Röszke II. ker. 107.

                   E-mail cím:

                   Telefonszám:

                   Telefax:

 

 1. A Vevő a vállalkozásnak, mint Eladónak illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással, mint Eladóval.

 

 1. A Vevő írásban az Ügyfélszolgálaton elhelyezett és rendelkezésre álló Vásárlók Könyvébe eszközölhet bejegyzést, melyre az Eladó 30 napon belül köteles válaszolni. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell.

 

 1. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát
  1. személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,
  2. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg köteles megküldeni.

 

 1. Az Eladó egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni:

Az írásbeli panaszt a vállalkozás, mint Eladó - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját az Eladó indokolni köteles.

 

 1. Az Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

 1. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

 1. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a fogyasztó neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

 1. A panasz elutasítása esetén az Eladó köteles a Vevőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

 

A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

 1. Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 

 • Fogyasztóvédelmi hatóságoknál történő panasztétel.

A Vevő fogyasztói jogainak megsértése esetén panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, melyekről a következő linken tájékozódhat: http://jarasinfo.gov.hu/

 

 • Bírósági eljárás:

    A Vevő a fogyasztói jogvitából származó követelését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint peres úton  bíróság előtt érvényesítheti.

 

 1. Tájékoztatás:

A Vevő az Eladó eljárásával szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön  által társaságunk részére eljuttatott fogyasztói panaszát társaságunk elutasítja, úgy Ön a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulhat.

 

A Békéltető Testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

 

Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A békéltető tárgyaláson a cég képviselőjének kötelessége megjelenni.

 

 1. Békéltető testület

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata továbbá, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

 

 1. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:

 

 • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • ha a fogyasztó az illetékességet az Fgytv. 20. § (3) bekezdésére kívánja alapítani – a 20. § (1) és (2) bekezdése szerint illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését
 • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a fogyasztó nyilatkozatát az Fgytv. 27. §-ban előírt feltétel teljesítéséről,
 • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítő eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt
 • a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az Fgytv. 27. §-ban előírt egyeztetés megkísérléséről.

 

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

 1.  A Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

        Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület
         Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310 

Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-735
Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: hbkik@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület
         Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: hkik@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület
         Címe: 3100 Salgótarján,

Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.

Telefonszáma: (1)-474-7921

Fax száma: (1)-474-7921
Elnök: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület
         Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület
         Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület
         Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
         Telefonszáma: (92) 550-514
         Fax száma: (92) 550-525
         Elnök: Dr. Molnár Sándor
         E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

 

 

 1. Az Európai Bizottság által létrehozott honlapon keresztül, amelyre a fogyasztók regisztrálhatják magukat, lehetőségük nyílik online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáik rendezésére egy kérelem kitöltésével, elkerülve ezúton a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. A weboldal elérhetősége: https://ec.europa.eu

 

 

IV. SZERZŐI JOGI VÉDELEM, TITOKTARTÁS

 

 1. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a Honlap, és annak teljes tartalma szerzői műnek minősül, ennek megfelelően az teljes egészében szerzői jogi védelem alá tartozik.

 

 1. A szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére.

 

 1. A szerző engedélye nélkül tilos a Honlap bármely részének engedély nélküli felhasználása, arról bármely adat átvétele.

 

 1. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során a másik fél szervezetével, működésével kapcsolatos, birtokukba jutott minden specifikációt, tervezetet, rajzot és egyéb szóbeli vagy írásbeli információt és adatot megőrizni, azt nem hozhatják nyilvánosságra.

 

 1. Üzleti titoknak minősül minden a szerződés tárgyát képező termék műszaki tartalma, azzal kapcsolatos elgondolás, annak része vagy melléklete is.

 

 1. Felek egymás előzetes írásos beleegyezése nélkül nem használhatnak fel semmilyen, a másik fél szervezetével, működésével kapcsolatos, birtokukba jutott specifikációt, tervezetet, rajzot és egyéb információt, kivéve, ha az a szerződés teljesítéséhez vagy a termék saját felhasználásához szükséges.

 

 

V. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ

 

 1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni a vállalkozás és a fogyasztó között létrejött szerződésekre. Tekintettel arra, hogy fogyasztónak kizárólag természetes személyek minősülnek, a jelen fejezetbe foglalt rendelkezések is kizárólag természetes személyekre vonatkoznak.

 

A jelen fejezetbe foglalt jogok a Honlapon keresztül az Eladótól vásárló gazdasági társaságra, civil szervezetre stb. nem vonatkoznak.

 

 1. A fogyasztó elállási joga:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót az alábbiakban meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a következő pontban meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

 

 1. A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát
 2. termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

 

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

 

Az a) pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

 

 1. Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 

 1. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó az elállási nyilatkozatát a tizennégy naptári napos határidőn belül elküldi. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

 

 1. Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni. 

 

 1. Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén:

Amennyiben a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

 

Az elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

 

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

 

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A két esemény közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha kifejezetten vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

 

 1. A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén:

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

A fogyasztó köteles a termék visszaküldésének közvetlen költségét viselni. A terméket a MOLTECH AH Anyagmozgatás- és Hajtástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság Eladó 6758 Röszke II. ker. 107. címére kell visszaküldeni.

 

Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a fogyasztónak, a vállalkozás saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

 

A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás az előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

 

Ha a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 13. § vagy a 19. § szerinti esetben a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni.

 

A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

 

E § alkalmazásában a piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.

 

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerinti joga gyakorlása esetén nem viseli a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit, ha

a) a vállalkozás az előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, vagy

b) a fogyasztó nem kérte a szolgáltatás teljesítésének megkezdését a 14 napos határidő lejárta előtt.

 

 1. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek:

A fogyasztó nem gyakorolhatja a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerinti jogát

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

 

 1. Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(Amennyiben a fentiek szerint a Vevő el kíván állni a szerződéstől, vagy fel kívánja azt mondani, ezen nyilatkozat kitöltésével és visszaküldésével megteheti)

 

 

 

 

Elállási/Felmondási nyilatkozat:

 

 

Címzett:       MOLTECH AH Anyagmozgatás- és Hajtástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

                                     

                                      6758 Röszke II. ker. 107.

                                     

                                      Email cím: __________________

 

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

_______________________________________________________________________

 

                                               _______________________________________________________________________

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:      ___________________________

A fogyasztó(k) neve:          _____________________________________________

 

A fogyasztó(k) címe:          ______________________________________________

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

         ______________________________________________________________________

 

 

 

Kelt: _______________________________________

 

Kérem, hogy az általam/általunk utalt vételárat az alábbi bankszámlaszámra szíveskedjenek visszautalni: ______________________________________________.

 

 

 

 

 

 

 

VI. TÁJÉKOZTATÓ KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL, TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL ÉS JÓTÁLLÁSRÓL

 

 1. Tájékoztató a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával:

 

1.) Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a MOLTECH AH Anyagmozgatás- és Hajtástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 1 hónap, de legfeljebb egy év.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a MOLTECH AH Anyagmozgatás- és Hajtástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

2.) Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

3.) Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a MOLTECH AH Anyagmozgatás- és Hajtástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság  jótállásra köteles.

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit.

Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető.

Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 

VII. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 1. A MOLTECH AH Anyagmozgatás- és Hajtástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (6758 Röszke II. ker. 107.), (a továbbiakban Adatkezelő) www.webshop.moltech.hu weboldalon (továbbiakban: Honlap) elérhető webáruház használata során adatkezelőként magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmát.

 

 1. A Honlapot használó vevő  (a továbbiakban Felhasználó/érintett) személyes adatait a Felhasználó hozzájárulása alapján az Adatkezelő kezeli. A Felhasználó a Honlap használatával az jelen tájékoztatóba foglalt adatkezeléshez kifejezetten hozzájárul.

 

 1. Az Adatkezelő felel a Felhasználók felé személyes adataik kezelésének a hatályos jogszabályokban és jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott elvárásoknak való megfelelőségéért.

 

 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 

 1. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

 1. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az Info tv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

 

 1. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
 2. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 3. az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: MOLTECH AH Anyagmozgatás- és Hajtástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatkezelő levelezési címe: 6758 Röszke II. ker. 107.

Az adatkezelő e-mail címe: …………………………………

Az adatkezelő telefonszáma: …………………………………

Honlap: http://www.webshop.moltech.hu

 

 1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
  1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  2. személyes adatainak helyesbítését, valamint
  3. személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

 

 1. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről
 2. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
 3. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
 4. Az adatok nyilvántartásban való megőrzésére irányuló - és ennek alapján a tájékoztatási - kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg.
 5. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
 6. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
 7. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
 8. A személyes adatot törölni kell, ha
  1. kezelése jogellenes;
  2. b) az érintett kéri;
  3. az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  5. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

 1. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 2. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
  1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

         Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

 1. A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere:
  • Magyarország alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk);
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Infotv.);
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
  • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.)
  • a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

 

 1. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás:

Az Adatkezelő a személyre szabott kiszolgálás élménye érdekében azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát, a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ.

 

A süti egy információcsomag, amit a Honlap a Felhasználó böngészőjének elküld, hogy elmentsen beállításokat és lehetővé teszi néhány statisztikai jellegű információ összegyűjtését a Vevőkről, illetve a Honlap látogatóiról.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban a Felhasználó  hozzájárulása.

 

Az adatkezelés célja:

A Honlapon felhasználásra kerülnek olyan sütik, melyek a Honlap használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a Honlap alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal több funkciója nem elérhető a Felhasználó számára.

 

A Honlapon felhasználásra kerülnek továbbá olyan sütik, melyek információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról. Ezek a sütik nem gyűjtenek a Felhasználót azonosító információkat. Az ezekből nyert adatokat az Adatkezelő a Honlap teljesítményének javítására használja.

 

A kezelt adatok köre:

A sütik nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. Néhány süti a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

 

 1. Adatkezelés a megrendeléssel és a számlázással összefüggésben:

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban a Felhasználó hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

 

Az adatkezelés célja:

A hatályos jogszabályokban foglaltak szerint számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése.

Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

 

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

 

Az adatkezelés időtartama:

Az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a kiállított számlákat a kiállítástól számított 8 évig kell megőrizni. Amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását a Felhasználó visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

 

 1. Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés:

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban a Felhasználó hozzájárulása.

 

Az adatkezelés célja:

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

 

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamától számított 30 napig kezeli.

 

 1. A regisztrációval együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban a Felhasználó hozzájárulása.

 

Az adatkezelés célja:

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)

 

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

 

Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulásának visszavonásáig, legfeljebb öt évig.

 

 1. További adatkezelések

A hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelő teljesíteni köteles. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) alapján nyilvántartást vezet.

 

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a fentieknek megfelelően kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott az adatok biztonsága érdekében.

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Az Adatkezelő jogsértése esetén a Felhasználó jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) előtt a Hatóságnál tett bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezni arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Ezen szabályozására tekintettel a Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

 

Ezen túlmenően az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor a Felhasználó az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. 

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.